Bořický zpravodaj 2021

Vážení spoluobčané
Přišel čas adventu, ve kterém jsme se společně setkávali v obecním multifunkčním domě U lípy. Z důvodu covidových opatření jsme se rozhodli toto sezení neuspořádat. O to víc nás to mrzí, protože je to podruhé za sebou. Věříme, že toto rozhodnutí pochopíte, jelikož bychom se nemohli sejít všichni, protože ne každý je očkovaný. Proto volíme tuto písemnou formu, abychom vás v krátkosti informovali o tom, co se událo, a co nás čeká v příštím roce 2022.
Byla dokončena splašková kanalizace, uveden celý řád v obou částech obcí do provozu, a vy jste se mohli připojovat vašimi domovními přípojkami. Proběhlo vyúčtování ohledně dotací a příspěvků obce. Uzavřeny byly provozní smlouvy s VAK Chrudim, kterými se bude platit stočné. V současnosti nám chybí dotáhnout věcná břemena na vedení řádu. V místní části Podbor byl dokončen chodník v dolní části k poltrubě, po rekonstrukci komunikace průtahem obcí. V Bořicích začal ČEZ rekonstrukci vedení, uložení vedení ze stožárů do země. Proto jsme museli zadat zpracovat projekt na nové veřejné osvětlení a rozhlas. Projekt zpracoval pan Polanský, který zajistil i potřebná povolení. Souběžně s vedením pro ČEZ bylo uloženo vedení, postaveny nové stožáry, na které byla umístěna nová svítidla. Prováděné firmou VČE Montáže, v létě uvedeno do provozu. Na rekonstrukci máme schválenou dotaci z MMR, vyúčtovávat ji budeme v příštím roce po dostavbě chodníků.
V Podboru došlo ke kompletní výměně vedení rozhlasu a instalace nových reproduktorů s posílením veřejného osvětlení. Na jaře došlo ke společnému vypsání výběrového řízení Pardubického kraje a Obce na rekonstrukci komunikace a chodníků průtahem Bořicemi. Stavbu provádí firma Metrostav. Stavební práce byly zahájeny až koncem léta z důvodů administrativních průtahů a nedostatku stavebních materiálů, a v neposlední řadě na podzim i karanténními covidovými opatření. Proto ještě v současné době stavba probíhá a letos již nebude v plném rozsahu dokončena. Dělá se vše proto, aby celá část byla položena v podkladní vrstvě asfaltobetonu, a byla na vánoční svátky zajištěna sjízdnost celou obcí a přístup ke všem nemovitostem. Připravené stavební parcely v lokalitě louka Podbor – Bořice byly geodeticky rozděleny, sehnána potřebná povolení k zasíťování. Stavební povolení na rozšíření kanalizace, plynu a elektřiny. Došlo k vyrovnání terénu ke stávající komunikaci a zhotovení studní. Prvních šest parcel bylo prodáno zájemcům, kteří splnili podmínky záměru obce o prodeji. Podařilo se zajistit rekonstrukci povrchu místního hřiště TJ Sokol v Podboru s výsevem nového povrchu. Na rekonstrukci se podíleli: Obec Bořice, Bratři Havlíčkové RIJ v.o.s a Eurovia. To je v krátkosti k proběhlým větším akcím za poslední dva roky.
A co nás čeká v roce 2022. Dokončit rekonstrukci průtahem obce co nejdříve, jak počasí dovolí, započetí stavebních prací. Zasíťování připravených stavebních parcel v lokalitě louka
Podbor – Bořice. Jsou vedena jednání, aby se podařilo zajistit započetí rekonstrukce zbylých dvou úseků již vyprojektované rekonstrukce komunikace Podbor – Bořice a Bořice – větrolam.
A ještě jedna milá věc nás čeká, a to uspořádání oslav založení Obce Bořice – jelikož v roce 2022 to již bude 640 let. Doufáme, že se nám podaří zajistit důstojné uspořádání oslav, které nebude nijak omezeno covidovými opatřeními a všichni se společně sejdeme. Termín konání a program bude uveřejněn včas. Předpokládáme, že oslavy proběhnou v měsíci červnu. Jako malý dárek vám zasíláme obecní kalendář na rok 2022.
Na závěr mi dovolte nám všem popřát příjemné prožití svátků vánočních, vašim dětem bohatého ježíška. V roce 2022, který již klepe na dveře, hodně rodinné pohody, štěstí, pracovních úspěchů, a to nejdůležitější zdraví…

Starosta obce Havlíček Radek