Registry

Informace o nahlížení do registru

Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. června 2008. Povinnost podat oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích dle novely zákona č. 216/2008 Sb., vyhlášené dne 20.6.2008, vznikne nově rozšířenému okruhu veřejných funkcionářů podléhajících zákonu o střetu zájmů nejdříve za rok 2008, přičemž lhůta k podání je do 30.června 2009.

Nahlížení do registru je možné na základě písemné žádosti pouze osobně v úřední dny v kanceláři starosty obce ( evidenční orgán)
Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, přičemž Obecní úřad Bořice (OÚ) neposkytuje fotokopie dokumentů vedených v registru. K nahlížení do registru je třeba podat vyplněnou písemnou žádost, která bude ověřena dle platného občanského průkazu žadatele, umožní následně OÚ prostřednictvím registračního místa Obecní úřad Bořice, č.p. 93, 538 62 Hrochův Týnec osobní nahlížení do Registru.

Doporučený postup k umožnění nahlížení do Registru

  1. seznámit se s podmínkami umožnění nahlížení do registru, viz tato stránka
  2. osobně se dostavit k vydání do registračního místa, tj. do budovy obecního úřadu v Bořicích č.p. 93, 538 62 Hrochův Týnec v úřední den pondělí od 18 h do 19 h; telefonicky na čísle 469 692 705 a požádat starostu obce o umožnění návštěvy registračního místa
  3. předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci ověřena písemně podaná Žádost o osobní nahlížení do registru, kterou žadatel vyplní a podepíše, čímž potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých mu bude umožněno nahlédnout osobně do registru

Poučení

Přestupkem je používání nebo další zpracovávání údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře (§ 13 odst. 7). Za tento přestupek lze udělit pokutu dle § 24 do výše 50 000 Kč.

Podáním Žádosti o osobním nahlížení do registru souhlasí žadatel se zpracováním osobních údajů a to na dobu nejméně pěti let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména, viz odkaz na Ochrana osobních údajů
Informace o podávání oznámení veřejnými funkcionáři

Veřejný funkcionář podává evidenčnímu orgánu ( starosta) oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozd. předp. v těchto případech :

§ 7 formou čestného prohlášení podává veřejný funkcionář oznámení uvedená v § 9, 10 a 11 a to i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo v uplynulém kalendářním roce lhůta: do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkonu funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován (volen) do (další) funkce nebo každoročně do 30.června následujícího kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok

§ 9, 10 a 11 oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, oznámení se podává i v případech, kdy k těmto skutečnostem nedošlo lhůta: do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce za období od začátku kalendářního roku do dne ukončení výkon funkce, a to i v případě, kdy je opět jmenován ( volen) do (další) funkce nebo každoročně do 30. června kalendářního roku za uplynulý kalendářní rok veřejné funkce

Oznámení se podávají Obecnímu úřadu na formuláři, který určuje vyhláška č. 578/2006 Sb.

Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž se za písemnou podobu pokládá též elektronická podoba formuláře, opatřená zaručeným elektronickým podpisem.
Tyto dokumenty se vložením do registru stávají veřejnými. Údaje uvedené v registru lze dále zveřejnit pouze u veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst.1 písm. j) až l).

Poznámka k vyplňování formulářů

Formulář je možné vyplnit jak v papírové podobě ( tj. ručně na vytištěný formulář) nebo v elektronické ( tj. vyplněním údajů v textovém editoru). Pokud dokument b zaslán OÚ v písemné podobě, pak bude skenováním převeden do formátu PDF, nezáleží na formě vyplnění ( je tedy možné např. kombinovat ruční a elektor. způsob vyplnění. Pokud bude dokument zaslán OÚ v elektronické podobě opatřený zaručeným elektronickým podpise, viz výše, pak podpis na konci každé stránky může být nahrazen elektronickým podpisem.